Услуги

Фирма "Оценител" ЕООД изпълнява с високо качество и в кратки срокове:

 • експертни независими оценки на недвижими имоти;
 • технически доклади и определяне степен на завършеност, инвеститорски контрол;
 • инженерингови услуги

 

Качеството на услугите, предлагани от фирма "Оценител" ЕООД, сe основава на:

 • задълбочени познания за пазара на недвижими имоти и строителството в България
 • комбинация от инженерни и оценителски познания и опит
 • добре обучен екип, спазващ правилата за конфиденциалност
 • познаване и прилагане на действащото българско законодателство, имащо отношение към областта на недвижимите имоти и строителството
 • познаване и опит при работа със специфични стандарти съгласно изискванията на чуждестранни ръководства на банки в България
 • изградена и проверена във времето методика на работа
 • застраховка професионална отговорност, защитаваща интересите и бизнеса на нашите клиенти
 • отворена и гъвкава фирмена политика с цел максимално удовлетворение на изискванията на клиентите и рационално обработване на информацията

Оценки

Фирма "Оценител" ЕООД изпълнява:

 • Оценки на хотели, търговски центрове и сгради
 • Оценки на обекти и сгради със специфично предназначение (кина, болници, бензиностанции, газ-станции, бетонови възли, МВЕЦ и др.)
 • Оценки на сгради с определяне на степен на завършеност
 • Оценки на комплекси и отделни жилищни сгради
 • Оценки на промишлени, складови сгради, заводи и цехове
 • Оценки на етажна собственост – апартаменти
 • Оценки на бизнес обекти – офис, магазин
 • Оценки на къщи (с дворно място, с идеални части от поземлен имот и др.)
 • Оценки на поземлени имоти
 • Оценки на активи на цяло предприятие
 • Актуализация на оценки
 • Консултации и становища

 

Най-често използвани методи за оценка:

 • Метод на вещната стойност
 • Метод на пазарните аналози
 • Приходен метод
 • Остатъчен метод
 • Други – в зависимост от вида на оценявания обект

 

Експертна независима оценка на недвижим имот е необходима:

 • при покупка или продажба на имот
 • при делба
 • за ипотека на недвижим имот
 • за застрахователни цели
 • при площообразуване
 • за оценка на активи за счетоводни цели
 • за определяне на инвестиционна стойност
 • при разрешаване на имуществени спорове
 • при разделяне, наследство или дарение
 • за наем или аренда
 • при различни имуществени права - право на преминаване, право на ползване, право на надстрояване, право на строеж
 • при определяне начална тръжна или конкурсна цена
 • при апортни вноски
 • при ликвидация
 • при прехвърляне на дялове и акции

 

Tехнически услуги

Фирмата има богат опит в извършването на технически, инвестиционен контрол на големи търговски и промишлени обекти, както и на инфраструктурни обекти (жп линии, пътища, съоръжения и др.).

 

 • технически доклади
 • определяне степен на завършеност
 • инвеститорски контрол

Инженерингови услуги

 • изготвяне на таблици за площообразуване
 • разпределение на идеални части
 • проверка на КСС
 • изготвяне на конструктивни становища
 • изготвяне на указания за последващи стъпки в строителния процес и др.